fbpx

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder AW: Auteurswet 1912. | Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in 10:1.9 AW dan wel andere werken in de zin van de AW welke met fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. | Fotograaf: de gebruiker in de zin van 6:23.1 AW. | Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van 6:23.1 AW. | Gebruik: verveelvoudig en/of openbaarmaking in de zin 1, 12, 13 AW.

TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

OPDRACHT

Opdracht wordt vastgelegd in een offerte waar Opdrachtgever schriftelijk akkoord op geeft. Fotograaf mag op datgeen dat niet uitdrukkelijk in de opdracht is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

SELECTIE & NABEWERKING I

Binnen één week na uitvoer Opdracht levert Fotograaf een selectie van onbewerkte, lage resolutie beelden aan bij Opdrachtgever. Onbewerkte foto’s die voor selectie gestuurd zijn mogen niet gepubliceerd worden.

SELECTIE & NABEWERKING II

Opdrachtgever selecteert binnen één week na verzending van de selectie de te bewerken beelden. Fotograaf levert de bewerkte beelden maximaal twee weken nadat klant de selectie heeft doorgegeven. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn de selectie doorgeeft, is Fotograaf niet meer gehouden aan deze levertijd. Alleen de bewerkte, uitgekozen beelden worden digitaal door Fotograaf bij Opdrachtgever geleverd.

SELECTIE & NABEWERKING III

Standaard nabewerking omvat basis bewerkingen (zoals retouch, belichting), geen uitgebreide handelingen zoals het vervangen van een persoon of achtergrond. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zelf beeld te (laten) bewerken, tenzij anders overeengekomen.

Het is Opdrachtgever toegestaan éénmaal een verzoek tot aanpassing in de nabewerking door te geven, binnen één week na levering van de foto’s.

AUTEUR- EN GEBRUIKSRECHT

Het auteursrecht op de Fotografische werken blijft altijd in handen van de Fotograaf.

Gebruik van het werk wordt vooraf in de opdracht vastgelegd. Hier kan uitsluitend met schriftelijk akkoord van Fotograaf van worden afgeweken na schriftelijk aanvraag van Opdrachtgever.

Indien omvang licentie niet is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik in ongewijzigde vorm.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.

FACTURATIE

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. De factuur wordt aan Opdrachtgever direct na afronden opdracht verstrekt.

De betalingsverplichting geldt voor Opdrachtgever, en is niet afhankelijk van eventuele betaling door een opdrachtgever verderop in de keten.

Wanneer betalingstermijn van 14 dagen is verstreken, zullen wettelijke rente en incassokosten (met een minimum van 40,-) in rekening worden gebracht.

ANNULERING

In geval van annulering van de opdracht door Opdrachtgever op welk moment en om welke reden dan ook, gelden de volgende tarieven:

Annulering tot 1 week voor aanvang opdracht: kosteloos
Annulering binnen 1 week tot 24 uur voor aanvang opdracht: 20% van het offertebedrag.
Annulering binnen 24 uur voor aanvang opdracht: 30% van het offertebedrag.
Indien voor geannuleerde opdracht extra materiaal is gehuurd door Fotograaf (zoals studio, etc.) worden deze kosten volledig doorbelast aan Opdrachtgever.